Nagasaki Japanese Restaurant

Nagasaki Japanese Restaurant
Address : Bangunan Harrison, 19, Jalan Haji Saman, Kota Kinabalu, 88000
Phone No. : 088-216 623