Daorae Korean BBQ Restaurant

Daorae Korean BBQ Restaurant
Address : No. 369 & 369-1, Jalan S2 B15, Seksyen B, Seremban 2, 70300
Phone No. : 03-6257 8016