Ah Lam Restaurant金山角酒楼

Ah Lam Restaurant
Address : 119, Jalan Dato Komo, Bahau, 72100